+48 61 839 24 75

UE

 

Firma Jacek Karoński PRESPACK  realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu o nazwie „Wzrost konkurencyjności firmy Jacek Karoński PRESPACK dzięki zakupowi nowoczesnego parku maszynowego, umożliwiającego wprowadzenie do oferty firmy innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej”.

Przedmiotem projektu jest nabycie maszyn i urządzeń oraz specjalistycznych systemów informatycznych. Dzięki realizacji inwestycji znacząco rozwinie się działalność usługowa i produkcyjna przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty firmy Jacek Karoński PRESPACK nowych/udoskonalonych usług. Ponadto wdrożona zostanie innowacja procesowa oraz innowacja nietechnologiczna.

Wynikiem realizacji projektu będzie dywersyfikacja oferty, podniesienie innowacyjności, efektywny rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Jacek Karoński PRESPACK oraz zwiększenie zamówień
i przychodów firmy.  

Wartość projektu: 2 607 600,00 zł

Wartość dofinansowania: 954 000,00 zł